BA - Single course

SÁM 601 - Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter

Välkommen till kursen SÁM 601 Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter. Den här möjligheten är öppen för alla är som är verksam som är lärare (hel- eller deltid) och har kunskaper i samiska, oavsett vilket ämne du undervisar i. 

Du finner också information om denna utbildningssatsning på Skolverkets hemsida. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

Du kan även se information om kurserna 
Kort information på nordsamiska 
Kort information på lulesamiska 
Kort information på umesamiska
Kort information på sydsamiska 

 

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt för elever med samiska som första- och andraspråk. Under kursen får deltagarna kunskaper om olika läs- och skrivaktiviteter som kan stötta elevers lärande. 

Vikten av att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning om samisk läs- och skrivundervisning kopplas till den faktiska undervisningssituationen i klassrummet. Innehållet i kursen diskuteras genomgående utifrån deltagarnas erfarenheter och planläggning, genomförande och utvärdering av undervisningsaktiviteter diskuteras. Didaktiska tillnärmningar är i fokus för hela kursen, samt lärarens centrala roll för stärkande av elevers samiska språkutveckling och kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 
 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.

Kursstart: Kursen startar upp med samling den 19-20 september på Sámi allaskuvla, Diehtosiida, Guovdageaidnu (19.9 kl. 11.00 till 20.9 kl. 15.00)

Så här görs det

Kurskod: SÁM 601

Studiepoäng: 7,5 

Studieform: Kursen genomförs på distans med ett par samlingsträffar, egna litteraturstudier som följs av lästräffar/grupparbeten därefter deltar studenten i gruppträffar i ett virtuellt klassrum (Zoom) efter en terminsplan som kursdeltagarna gör tillsammans med sin lärare. Kursmaterial läggs ut på en internetbaserad lärandeplattform (Canvas) som används aktivt, både enskilt och vid gruppindelning utifrån sin samiska språktillhörighet. 

Studiefart: Kvartsfart

Undervisningsspråk: Samiska och svenska. Samiska ges i kursen och praktiseras med och mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper i både muntlig och skriftlig kommunikation.
 

Kursinnehåll
kursen är läs- och skrivfärdigheter i skolan med fokus på samiskt språk i fokus. Under den här kursen får deltagarna kunskap och färdigheter om samisk språkdidaktik, olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt, elevers läs- och skrivutveckling, samt hur läs- och skrivaktiviteter kan kopplas till undervisning i andra ämnen och på så sätt stötta elevers lärande.

Hela kursen är direkt kopplad till samiska läs- och skrivfärdigheter och behandlar samiskan både som första- och andraspråk, samt kopplat till språkrevitalisering. Kursen har en stark didaktisk inriktning, det vill säga en inriktning mot ämnesteori, ämnesdidaktik och generella lärarkompetenser för lärare som undervisar i samiska.

Undervisningsformer och genomförande av kursen
Kursen genomförs på distans med en samlingsträff och interaktiva gruppträffar, all annan undervisning sker via en internetbaserad kursplattform. Deltagarna förväntas delta aktivt både enskilt och i grupp. Förutom inläsning av kurslitteratur innefattar detta arbete även kursuppgifter som baseras på litteraturstudier och på deltagarnas egna erfarenheter och iakttagelser ur arbetslivet. Uppgifterna redovisas muntligt och skriftligt.

Examen och bedömning
Skriftlig hemexamen där deltagaren skriver en artikel som är mellan 5-7 sidor. Deltageren väljer teman som är relevanta till kursmålen i samråd med kursläraren.
Examen bedöms ECTS, där mas A är högsta betyg och E lägsta. Betyget F innebär att examen inte är godkänd.

 

Filesize: 907 KB
Filesize: 317 KB

Entrance requirements

Utbildning för personer som är anställda av en huvudman i Sverige och undervisar vid Sameskolan eller i samiska; samiska på sameskolan, samiska som modersmål och samiska som moderna språk. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska.