BA - Jahkeovttadat

OAP Praktihkalaš pedagogalaš oahppu

  • 60 oahppočuoggá (30 oč pedagogihkka + 30 oč fidno-/fágadidaktihkka)
  • Oahpahusbáiki: 3­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–5 beaivásaš deaivvadeamit guovtte -golmma háve lohkanbajis Sámi allaskuvllas, ja muđui neahttavuđot oahppan.
  • Oahpu lágideapmi: Oasseáiggeoahppu njeallje (4) lohkanbaji badjel. 60 beaivvi láidestuvvon hárjehallan skuvllas.
  • Oahpahusgiella: Sámegiella. Logaldallamat sáhttet maid leat skandinávalaš- dahje eaŋgalašgillii.

 

 

Bargovejolašvuođat
Leat go don lohkan fágaid mat oahpahuvvojit skuvllas? Háliidivččet go oahpaheaddjevirggi, muhto váilu pedagogalaš gelbbolašvuohta? Praktihkalaš pedagogalaš oahppu (PPO) addá oahpahangelbbolašvuođa dan fágasuorggis, mas leat ovdal váldán alit oahpu. Geahča gáibádusaid virgáibidjamii ja oahpaheapmái láhkaásahusas.

Sámi allaskuvla árvvoštallá 2018 čavčča fállat praktihkalaš-pedagogalaš oahpu sidjiide geain lea fágavuođđu ja sámegielas. Eaktun lea ahte gártá studeantajoavku doarvái stuora joavku ja ahte gávdnat siskkáldas resurssaid ja doarvái hárjehallanbáikkiid.

Sisdoallu

Oahppu kvalifisere áimmahuššat oahpu sámi dilálašvuođain, dás dovdat eamiálbmogiid stáhtus riikkaidgaskasaččat, ja sámi mánáid ja nuoraid riekti oahpahussii iežaset giela ja kultuvrra vuođul. Vuolggasadjin lea sámi oahppan- ja bajásgeassinvuogit. Eamiálbmotdidaktihkas lea guovddáš sadji, ja hástalusat mat gusket gažaldagaide mo sáhttá sámi skuvlla ovdánahttit.

Oahppanteoriijain ja bargohárjehallamiin oahpat plánet, čađahit ja árvvoštallat oahpahusa.

Stipeandavejolašvuođat
Iskka Sámedikki stipeandaortnegiid ja Oahpahusdirektoráhta ortnegiid skuvlaeaiggádiidda.

Fuomáš!
2019 čavčča rájes čavgejuvvo sisabeassangáibádus PPO dábálaš oahpahusfágaid váras. Dan rájes gáibiduvvo masteroahppu jus galggat beassat PPO:ii.
Geahča láhkaásahusa PPO, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771

Sisabeassangáibádusat

Sisabeassaneaktun lea okta dain oahppoduogážiin:

  • 180 oahppočuoggá universitehta- dahje allaskuvlaoahppu. Unnimus 60 oahppočuoggá čiekŋudeapmi oahpahusfágas, ja dás sámegielas.
  • Sámegiellagáibádus: Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Sámegiella 1. dahje 2.giellan joatkkaskuvllas, Suoma bealde logahaga eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa bealde ges Modersmål A, B ja C dahje dušše A ja B. Sámegielagáibádusa sáhttá maid deavdit Davvisámegiela lohkanbadjeoahpuin 30 oč dahje vástideddjiin, dahje ceavzit sámegiela geahččaleami man Sámi allaskuvla lágida.

Muđui čujuhit universitehtaid ja allaskuvllaid oktasaš sisaváldinnjuolggadusaide 
Forskrift om opptak til høyere utdanning.
Kápihttal 6 vuođul gáibiduvvo politiijaduođaštus oahpuin gos studeanttat leat oktavuođas mánáidgárdemánáiguin ja ohppiiguin dahje earáiguin oassin hárjehallamis.

Studenten

Olles PPO-oahppu ja measta visot lohkanmearri lea sámegillii. Beassat hárjehallamii gos oaidnit movt oahpaheaddji bargu lea.
Portrettbilde av Inger Márjá Nilut
Inger Márjá Nilut