BA - Single course

OSK 1002 - Osku ja eallináddejupmi Sámis 2- Dálááiggis

 

 • Oahpahusgiella: davvisámegiella, muhto heivehuvvo sidjiide geat máhttet skandinávalaš gielaid
 • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
 • 15+15 oahppočuoggá. Lea vejolaš čađahit oahpu olles kursan (OSK 1000, 30 oahppočuoggá) dahje guokte kursan (OSK 1001, 15 oahppočuoggá + OSK 1002, 15 oahppočuoggá).
 • Oahppoplána

Beroštatgo Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalaš historjjás?

Kurssas oaččut obbalohkái álgooahpu Sámi oskkolašvuođa historjjá ja dálá áiggi birra.

Oahppu lea guovtti oasis ja čađahuvvo ná:

 • OSK 1001, Osku ja eallináddejupmi Sámis 1 – Historjjálaš oassi, 15 oč
 • OSK 1002, Osku ja eallináddejupmi Sámis 2 – Dálááiggis, 15 oč

Kurssas guorahallat Sámi dálá oskkolaš eallima. Sihke girkoeallin, ođđavuoiŋŋalašvuohta ja árgabeaivvi vuoiŋŋalaš  vierut leat sáhkafáddán. Kurssas váldit ovdan otná ságastallamiid oskkolaš vieruid ja doaibmavugiid birra, man vuođul studeanta sáhttá doaimmahit ságastallamiid ain ovddas guvlui. Lágiduvvojit oanehis oahppomátkkit kursaváccidettiin.

Min mielas kursa heive bures sidjiide geat beroštit Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalašvuođas. Dasa lassin heive bures girkolaš bargiide ja oahpaheddjiide geat barget sámi guovlluin ja háliidit buoridit iežaset gelbbolašvuođa dán suorggis. Mii ávžžuhit buohkaid čađahit olles kurssa.

Kursa dollojuvvo davvisámegillii, muhto heivehuvvo maiddái sidjiide geat máhttet eará skandinávalaš gielaid. Goappáge 15 oahppočuoggásaš oasis dollojuvvojit guokte vahkkosaš čoagganeami Sámi allaskuvllas Guovdageainnus. Studeanttat maiddái besset leat fárus digitála luohkkálanjas, man bokte ožžot dieđuid ja besset leat sáhkalagaid kursajođiheddjiiguin.

(Mii giitit Sámi girkoráđi, Girkolaš Oahpahusguovddáža Davvin ja UiT Norgga árktalaš universitehta ovddasbarggu ovddas kurssa olis.)

 

Bures boahtin Sámi allaskuvlii! Jus dus ležžet gažaldagat kurssa sisdoalu birra de sáhtát bivdit koordináhtora Lovisa Mienna Sjöberg ságaide. Jus dus ležžet gažaldagat ohcama dahje eará praktihkalaš áššiid birra, de sáhtát bivdit Sámi Allaskuvlla oahppohálddahusa ságaide.

_____________________

 • Undervisningsspråk: nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande
 • Undervisningssted: Samisk høgskole
 • 15+15 studiepoeng. Det är möjligt att ta kursen som en hel kurs (OSK 1000, 30 poäng), eller som två enskilda kurser (OSK 1001, 15 poäng + OSK 1002, 15 poäng).
 • Studieplan
   

Intresserar du dig för religiös och andlig historia i Sapmi?

Kursen ger en generell införing i den religiösa historien och samtiden i Sápmi. Kursen består av två delar och är uppbyggd på följande sätt:

Kursen fokuserar på dagens religiösa liv Sápmi, både kyrkoliv, nyandlighet och andliga traditioner i vardagen tematiseras. Kursen belyser aktuella debatter kring religiösa traditioner och praxis idag, och ger studenten ett grundlag för att ta dessa samtal vidare. Det läggs tillrätta för mindre studiebesök under kursens gång.

Vi tänker att kursen passar för den som är intresserad av religiositet och andlighet i Sápmi. I tillägg passar den för kyrkligt ansatta och lärare som arbetar i samiska områden och vill ha kompetensutveckling på det området. Vi anbefaller alla att ta hela kursen.

Kursen går på nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande. För varje 15 poängsmodul hålles två veckosamlingar på Sámi allaskuvla i Kautokeino, studenterna har också tillgång till ett digitalt klassrum där information och kontakt med studenter och kursledare är möjlig.

(Vi tackar Samisk kirkeråd, Kirkelig utdanningssenter i Nord och  UiT - Norges arktiske universitet för samarbete kring kursen.)

 

Bures boahtin Sami allaskuvlii! Om du har frågor kring innehåll, kontakta koordinator Lovisa Mienna Sjöberg. Har du frågor om ansökan eller andra praktiska frågor, kontakta studieadministrationen på Sami allaskuvla.

Filesize: 345 KB

Entrance requirements

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta. 

Koordinator

lovisas's picture
Sjøberg, Lovisa Mienna
Phone: 
E-mail: 
Lovisa-Mienna.Sjoberg@samiskhs.no