Álgokursa sámegielas

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del (Alta) / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 2. oassi (Álttás)

 • Undervisningsspråk: Nordsamisk
 • Studiested: Alta
 • 15 studiepoeng
 • 150 undervisningstimer, og 150 timer selvstudium
 • Opptakskrav: Samisk begynnerkurs del 1 eller tilsvarende
 • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole
 • Studieplan
 • Oahppoplána

Innhold
Samisk innføringsstudium del 2 (SAAL2) er et studium for deg har ett passivt samisk språk, og ønsker å få ett aktivt talespråk. Studiet er tilpasset nivået tilsvarende bøkene Davvin 3 og 4. Undervisningen er bygd opp rundt en rekke temaer knyttet til samisk tradisjon, slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.
Undervisningen foregår på samisk, og brukes fra starten av studiet, både som undervisningsspråk, og som språk i arbeidsoppgaver studentene seg imellom.

Kostnader
Kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høyskole,
kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret
 
Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.
Eksamen holdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium 2, er du kvalifisert til å begynne på samisk semesteremne ved Samisk høgskole. Ved fullføring av samisk semesteremne oppfyller søker språkkravet til de fleste studier ved Samisk høgskole.
 
Mer info
post@alttasg.no eller tlf. 971 13 606 / 970 91011.
Studieplan
Filesize: 505 KB
Oahppoplána
Filesize: 567 KB

Sisabeassangáibádusat

Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i Samisk introduksjon del 1.
Studiet er for nybegynnere og for dem som har et passivt språk og som ikke behersker muntlig språk.


I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

 •  Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
 •  Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
 •  Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Studiet har 12 studieplasser. Rangering av søkere følger opptaksreglement for Samisk høgskole og gjøres etter følgende ordning:
1. Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk
2. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk
3. Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)
Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.