December 08. beaivi 2023

Samiske tall forteller 15 er publisert

Faglig analysegruppe for samisk statistikk har utgitt rapporten Samiske tall forteller 15.

- Vi er fornøyd med at vi har lykkes godt med dette arbeidet både internt i FASS-gruppen og i samarbeid med forfatterne. Denne rapporten er ikke bare et resultat av tall og analyser, men viser 2023s bilde av samisk virkelighet utarbeidet av erfarne forskere. Vi håper at rapporten vil gi en bredere og dypere forståelse av samisk statistikk og dens betydning i dagens samfunn, sier leder av analysegruppa, Inger Marie Gaup Eira.

Siden 2008 har en rekke områder vært berørt av Samiske tall forteller. Det har vært mest stoff omtalt i saker som angår skole og opplæring.

Den 15. utgaven av Samiske tall forteller har følgende forfattere og artikler:

Kevin Johansen: Artikkelen "Samisk språk i formell opplæring - trender for denne utviklingen" viser hvordan samisk språkopplæring har utviklet seg på ulike utdanningsnivåer i Norge, fra barnehage til høyere utdanning. Artikkelen tar for seg både muligheter og utfordringer for samisk i den formelle opplæringen.

Mikkel Berg Nordlie: Artikkelen "Bysamenes sentrumsområder" tar for seg spørsmål omkring samisk urbanisering og bysamiske bosetningsområder. Forskeren peker på en rekke utfordringer i informasjonssammenheng, også begreper som "urbanisme", "urban i et distrikt," og "samisk."

Kathrine Ivsett Johnsen: Artikkelen "Statlig styring av reindriften samsvarer ikke med samisk reindriftskunnskap" drøfter hvordan statens forvaltning av reindriften i Norge ikke samsvarer med tradisjonell samisk reindriftskunnskap. Forfatteren gjør oppmerksom på at rasjonaliseringspolitikken fra 1970-tallet har fulgt med til i dag og er viktig for å forstå dagens utfordringer i reindriftsforvaltningen.

Tor A. Benjaminsen: Artikkelen "Er det norske narrativet om samisk reindrift i endring?" er en undersøkelse av medieoppslag om reindrift. Samisk reindrift har lenge vært ansett som et problem i det norske samfunnet. Særlig har reindriften i Finnmark vært utsatt for krenkelser i den offentlige debatten. Artikkelen viser imidlertid at disse fortellerformene/narrativene har endret seg.

Svein Disch Mathiesen, Eli R. Skum ja Lars Moe: Artihkkalis I artikkelen "Rein som forsvant" vil vi se på endringer i reindriftens statistikk og praksis knyttet til kastrering i Norge. Historisk er kastrert rein en viktig del av den samiske reindrifta, men samtidig er de utelatt fra den norske reindriftsstatistikken og kastrering ble forbudt i 2010.

Anders Sønstebø gir årlig en oversikt fra Statistisk sentralbyrå, som sammenlikner og kommenterer sammenhengende statistikk innen ulike samfunnsområder.

Les rapportene på denne siden: Almmuheamit | Sámi logut muitalit (samilogutmuitalit.no)