Levering av eksamen

Ved levering av eksamen gjelder Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole, kapittel 6

Kapittel 6             Regler  for hjemmeeksamen (essay, prosjektarbeid, mappe og annen tilsvarende innlevering

6.1)     Kandidaten har til disposisjon den oppgitte eksamenstid for hjemmeeksamen / essay /prosjektarbeid / mappeeksamen og annen tilsvarende eksamensoppgave.

Eksamenstid er fastsatt i fag- eller studieplan. Høgskolen offentliggjør innleveringstid for eksamensoppgaven i gjeldende semesterplan og eksamensplan.

6.2)      Eksamen begynner kl. 13.00, hvis annet ikke er fastsatt. Innlevering av eksamensoppgaven er normalt kl. 1300 hvis ikke annet er fastsatt, f.eks i eksamensplan. Kandidaten skal selv sørge for å hente eksamensoppgaven på et angitt sted som er avtalt på forhånd, f.eks på Classfronter, studieadministrasjon eller et annet angitt sted.

6.3)      Før eksamen skal eksamensansvarlig (1. konsulent eller studiekonsulent)  ved studieadministrasjonen sende epost til hver enkelt kandidat med kandidatnummer, innleveringsvilkår for eksamen og eventuelt eksamensoppgave. Kandidaten kan også hente sitt kandidatnummer på studentweb og eksamensoppgave kan hentes fra Classfronter. Kandidaten skal ikke skrive navnet sitt i eksamensbesvarelsen, men påføre sitt kandidatnummer.

6.4)      Kandidaten skal påføre sitt kandidatnummer på alle sidene i eksamensbesvarelsen, eventuelt hvis noe annet er avtalt, skal kandidaten påføre sitt studentnummer. Normalt skal ikke kandidaten påføre sitt navn på eksamensbesvarelsen, hvis dette ikke er særskilt avtalt. Kandidaten skal besvare hjemmeeksamen / essay / prosjektarbeid / mappe i henhold til krav fra de enkelte fag- og studieplaner.

6.5)      Kandidaten skal fylle ut “Geatnegahtton dáhkidanskovvi - obligatorisk erklæring” som skal vedlegges hver eksamensoppgave. Obligatorisk erklæring skal leveres til administrasjonen sammen med eksamensbesvarelsen. For praktisk eksamensarbeid skal kandidaten i tillegg fylle ut “Praktihkalaš eksamenbargguid dárkkistanskovvi”.

6.6)      Fag- og studieplan angir nærmere om eventuell veiledning i forbindelse med hjemmeeksamen. Slik veiledning skal være avtalt på forhånd med studiekoordinator i det enkelte studiet.

6.7)      Eksamensarbeid, som f.eks hjemmeeksamen /essay /  prosjektarbeid / mappe som er definert som eksamen, skal samles fysisk i et eksamensarkiv. Kandidaten skal levere inn / bringe eksamensarbeid til studieadministrasjonen enten som

  1. eksamensarbeid innlevert som tre (3) ferdigstilte eksemplarer, blant annet praktisk eksamensarbeid som f.eks duodji, læremidler osv.

eller

II)        eksamenoppgave sendes inn elektronisk i PDF-format på epost til  eksamen@samiskhs.no

6.8)      En kandidat som trekker seg fra eksamen etter at eksamensoppgaven er utdelt, får tildelt eksamenskarakteren "ikke bestått". Kandidaten har dermed brukt opp en eksamensmulighet. En kandidat som trekker seg fra eksamen, skal fylle ut og levere inn skjemaet  “Geassádanskovvi eksamenii - Avmelding til eksamen”.

6.9)      En kandidat som blir syk etter at eksamensoppgavene er delt ut, må velge enten å trekke seg fra eksamen eller levere inn eksamensbesvarelsen til vurdering. Velger kandidaten å trekke seg på grunn av sykdom, skal kandidaten umiddelbart gi beskjed om saken til studieadministrasjonen. Kandidaten skal dokumentere sykdom med legeerklæring snarest og senest innen to – 2 – dager før innleveringsfrist for eksamen. Legeerklæringen skal ha opplysninger om sykemeldingsperioden. Hvis en kandidat ikke leverer legeerklæring innen fastsatt tidsfrist, får kandidaten eksamenskarakteren "ikke bestått". Kandidaten har da brukt opp en eksamensmulighet. En kandidat som ikke har mulighet til å levere inn legeerklæring innen fastsatt tidsfrist, skal umiddelbart ta kontakt med studieadministrasjonen og melde om dette for å avtale ny tidsfrist for innlevering av legeerklæring.

Legeerklæring som dokumenterer årsaken til at en kandidat har uteblitt fra eksamen gir kandidaten rett til å melde seg opp til utsatt eksamen. Kandidaten har i forbindelse med sykdom anledning til å søke om utsettelse for innlevering av hjemmeeksamen.

Jamfør §§ 12 og 17 i Forskrift for eksamen og sluttvurdering for Samisk høgskole. En kandidat som trekker seg fra eksamen, skal fylle ut og levere inn “Geassádanskovvi eksamenii – Avmeldingsskjema for eksamen.”

6.10)    Kandidaten har ikke under noen omstendighet mulighet for å få tilbakelevert eksamensoppgave som er levert inn.

6.11)     Hvis en kandidat har behov for å gjennomføre eksamen med særlige vilkår, skal kandidaten komme med skriftlig søknad om dette minimum to uker før eksamen starter. Jamfør § 17 i Forskrift for eksamen og sluttvurdering for Samisk høgskole.