mai 04. beaivi 2022

Ivareta urfolks områder gjennom landskapspraksiser

Samer, slik som andre urfolk, har nære relasjoner til sine landskap. Disse relasjonene kommer til uttrykk i fiske-, reindrifts-, jakt- og høstingspraksiser. Konkrete praksiser har dannet grunnlag for hvordan folk legger merke til sammenhenger i sine omgivelser, og hvordan de oppfatter sin egen posisjon i verden. Høstingspraksiser, som multebærplukking og eggsanking, har fått begrenset akademisk oppmerksomhet selv om disse aktivitetene er med på å opprettholde verdier og tradisjonell kunnskap. I tillegg bidrar de til å videreføre folks måter å forholde seg til omgivelsene på. Relasjonene innebærer også omsorg for landskapet, noe som igjen bidrar til bærekraftig forvaltning. Dagens utfordringer når det gjelder klimaendringer, arealforstyrrelser og andre miljøutfordringer understreker behovet for å ta slik kunnskap og omsorg på alvor.

Internasjonal konferanse i september
20.-22.9. arrangeres det konferanse i Kautokeino med dette temaet. Målet med denne konferansen er å synliggjøre ulike kunnskaper som ligger i tradisjonelle landskapspraksiser. Derfor spør vi hvordan forholdet mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper, og hvordan disse kunnskapene uttrykkes gjennom språk, fortellinger og stedsnavn. Konferansen utforsker også hvordan folk oppfatter landskapene sine som hjem gjennom høstingsaktiviteter.

Konferansen arrangeres av medlemmer I forskningsprosjektet Making Knowledges Visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi. Dette prosjektet ledes fra Samisk høgskole. Samarbeidspartnere i prosjektet er Mearrasiida, Árran Julevsáme guovdásj - Lulesamisk senter og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Gjennom en flerfaglig tilnærming basert på samfunnsvitenskap og humaniora, spør prosjektet: Hvordan gjennomføres høstingspraksiser i lulesamiske og nordsamiske kystområder, og hva innebærer dette i praksis? Ved å undersøke hvordan relasjoner mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper, har prosjektet undersøkt og artikulert hvordan disse relasjonene også inkluderer omsorg for omgivelsene.

Er dette temaer som du kunne tenke deg å ha et innlegg om?
Vi inviterer deg til å sende inn bidrag om ulike landskapspraksiser hos urfolk, inkludert, men ikke begrenset til sanking av egg, planter og bær. Vi ber deg også reflektere over den innsikten vi kan få ved å være mer oppmerksomme på folks kunnskap og omsorg gjennom landskapspraksiser.

Du kan sende et sammendrag på maks 250 ord, som angir hvilke av følgende temaer presentasjonen skal ta for seg:

  • Mijá duobddága – hjemmelandskap som høstingssteder
  • Bærekraft i høstingspraksiser
  • Kunnskaper og omsorg i landskapspraksiser

Send abstrakt til Stine Rybråten, stine.rybraten@nina.no.

Frist: 15. mai 2022