Ung jente inn i reingjerde med reinsdyr rundt seg.
november 18. beaivi 2022

Nytt forskningsprosjekt: Opplevd rasisme blant reindriftsungdom

Sámi allaskuvla vil forske på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplever rasisme. Studien vil samle kunnskap gjennom fokusgruppe- og individuelle intervjuer blant unge samer i alderen 13-30 år. Resultatene vil bidra til økt kunnskap om opplevd rasisme og konkrete forslag til tiltak for å motvirke rasisme/hatprat.

─ I Mihá-studien Unge samers psykiske helse, 2021 (pdf-fil) kom det frem at samiske ungdommer har ulike fortellinger om erfaringer med diskriminering, rasisme, mobbing og netthets og hatytringer. Mange har opplevd krenkelser på skolen, i lokalsamfunnet og på nettet. Rapporten anbefalte et aktivt og systematisk arbeid for å hindre at samisk ungdom opplever diskriminering og samehets. I det nye forskningsprosjektet så skal vi se nærmere på erfaringer hos reindriftsungdommen, sier prosjektleder Ketil Lenert Hansen.

Reindriftsungdom opplever mye ubehagelig

Forskningsgruppen består av prosjektleder Ketil L. Hansen, professor Nils Oskal, professor Anne Lindblom, førsteamanuensis Ylva Jannok Nutti, og førsteamanuensis Hadi Lile. Studien gjennomføres i et samarbeid med Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Referansegruppen består av medlemmer fra blant annet NRL ungdomsutvalg, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Samisk nasjonal kompetansetjeneste -psykisk helsevern og rus (SANKS) og RomsaDál. 

Sámi allaskuvla starter opp forskningsarbeidet 22. november 2022 og skal være ferdig i løpet av 2023. Studien gjennomføres på oppdrag for Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

─ Rasisme er et alvorlig samfunnsproblem og reindriftsungdom er en særlig utsatt gruppe som opplever mye hets og hatytringer. Dette prosjektet har som mål å løfte erfaringene som unge samer i reindrifta har med rasisme, og foreslå målrettede tiltak for å motvirke rasisme og hatprat, avslutter prosjektleder Ketil Lenert Hansen.