Gáiddusoahpahusa illustrašuvdnagovva.
januar 22. beaivi 2021

Oahpaheaddjestudeanttat hárjehallamii sámegielaid gáiddusoahpahusfidnui

Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu ja Sámi allaskuvla fállet oahpaheaddjestudeanttaide rájiid rasttildeaddji vejolašvuođa čađahit oahpahushárjehallama sámegielaid gáiddusoahpahusfitnus. Oahpahushárjehallamis besset studeanttat oahpásnuvvat gáiddusoahpahusa pedagogihkkii ja didaktihkkii ja maiddái čiekŋudit iežaset máhtu digitála oahpahusreaidduid geavaheamis.

- Lea hui fiinna ášši álggahit rájiid rasttildeaddji ovttasbarggu, mas oahpaheaddjestudeanttain lea vejolašvuohta oahpásnuvvat sámegielaid gáiddusoahpahussii ja dan metodaide. Hárjehallan lea dehálaš boahttevaš oahpaheddjiid dáfus, vai studeanttat ožžot vásáhusaid gáiddusoahpahusas, mii lea boahttevuođa oahpahushápmi, illuda Sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu prošeaktahoavda Hanna Helander.

Sámi allaskuvlla vuosttašamanueansa Rauni Äärelä-Vihriälä atná ovttasbarggu dehálažžan.

- Lea somá álggahit ovttasbarggu, mas oahpaheaddjestudeanttat besset čiekŋudit sin digitála máhtu gáiddusoahpahusas, ja maiddái iskkadit digitála oahpahusreaidduid, dadjá Äärelä-Vihriälä.

Hárjehallama áigge čuvvot oahpahushárjehallit gáiddusoahpahusdiimmuid ja dollet gáiddusdiimmuid maiddái ieža. Oahpahushárjehallamat čađahuvvojit giđđa- ja čakčalohkanbajis dán jagi.

- Lea somá beassat oahpásnuvvat gáiddusoahpahusas geavahuvvon digitála reaidduide ja beassat maid geahččalit oahpaheami, go dákkár oahpahanvuohki soaitá šaddat dábálažžan boahttevuođas. Gáiddusoahpahus lea buorre vuohki oahpahit, go dalle oahppit ožžot sámegieloahpahusa, fuolakeahttá das gos sii orrot, go fal neahtta doaibmá, muitala Sámi allaskuvlla studeanta Iina-Marja Juuso, guhte čađaha iežas maŋimuš oahpahushárjehallama gáiddusoahpahusfitnus.

Lassedieđuid sáhttet addit:

Rauni Äärelä-Vihriälä   rauniav@samas.no +4778448452

Hanna Helander  hanna.helander@edu.utsjoki.fi  +358 40 701 2094  

Arla Magga arla.magga@samediggi.fi  + 358 40 198 5033