Sámi fágaođastusa evalueren

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole ble sommeren 2020 tildelt midler for prosjektet Evaluering av fagfornyelse i samiske skoler og for samiske elever fra Utdanningsdirektoratet for å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen. Prosjektet vil gjennomføres i perioden 2020–2025. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter der vi tar sikte på å belyse og gi kunnskap om samisk innhold og samiske språk, verdier og kultur i de nye læreplanverkene og undersøke betydningen av endringene og endringsprosessene.

Evalueringen består av tre delprosjekter: 

  1. Læreplanreformen i et urfolksperspektiv 

  1. Samisk som urfolksspråk 

  1. Lærerprofesjonen og den operasjonaliserte læreplanen 

Prosjektene skal undersøke: 

  • Hvordan samisk innhold og samiske språk, verdier og kultur fremstilles i læreplanverkene, og hvordan dette blir forstått og implementert i skolen.  

  • Hva fagfornyelsen innebærer for opplæring i og på samisk.  

  • Hvordan fagfornyelsen påvirker praksis i samiske skoler og elevers læring. 

Betegnelsen ‘den samiske skolen’ benyttes i tråd med definisjonen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 - grunnskolen som følger det samiske parallelle likeverdige læreplanverket (LK20S).  

Prosjektet vil utvikle kunnskap om og gi innsikt i prosesser og sammenhenger mellom ulike nivåer. Fra det formelle læreplannivået, det oppfattete læreplannivået til det operasjonaliserte læreplannivået og til slutt det erfarte læreplannivået. Stor vekt legges på det operasjonaliserte nivået.

Evalueringsprosjektets forskere er Ylva Jannok Nutti (prosjektleder og prosjektleder delprosjekt 3), Nils Dannemark (prosjektleder delprosjekt 1), Kamil Øzerk (prosjektleder delprosjekt 2), Ketil Hansen, Hege Merete Somby, Rauna Rahko-Ravantti, Anne Birgitte Fyhn, Rauni Äärelä-Vihriälä, Berit-Ellen Juuso, Lena Kappfjell, Siri Ellen Nystø Rahka, Laila Aleksandersen Nutti, Rauna Triumf, Kati Eriksen og Máret J Hætta.

Evalueringsprosjektet gjennomføres i nær samarbeide med samiske skoler og forskerne besøker skolene. Skolebesøkene preges av felleslæring mellom lærere og forskere, og slik blir aksjonsforskningsmetode sentralt. Ettersom aksjonsforskning er en prosess, der alle partene sammen på en demokratisk måte skal delta, involveres lærerne i analysene. Data fra skolebesøkene samles inn gjennom observasjoner, intervjuer, casestudier, og dokumentanalyse. Datamaterialer er forskerdagbøker, observasjonsnotater, lydopptak, og arbeidsplaner.  

Skolene skal delta ved et dialogseminar våren 2023 som arrangeres innom prosjektet, og ved oppstart av samarbeidene med skolene er lokale seminarier arrangert. 

Det skal også arrangeres to verksteder for interesserte samiske lærere i prosjektet under 2023 der ene verkstaden har fokus på læremiddel og den andre fokus på fjernundervisning og digital kompetanse. 

Vi kommer til å bruke diskursanalytisk tilnærming for å fange opp de formelle intensjonene, deres forhold til lovverket og deres innbyrdes sammenheng og eventuelle motsetninger.   

Vi kommer til å bruke kvantitativ data for å ha oversikt over tallet på lærere som underviser i samisk som førstespråk, lærere som underviser på samisk og lærere som underviser i samisk som andrespråk. Prosjektet samler inn data gjennom spørreskjema undersøkelse.