Opptakskrav

For å studere på Sámi allaskuvla trenger du:

1) generell studiekompetanse eller
2) realkompetanse.

I tillegg kreves
3) kunnskaper i samisk for grunnutdanninger og i de fleste andre studietilbud. (Sámi allaskuvla tilbyr samisk begynneropplæring hvis du ikke har samisk fra før av).

I enkelte studier kan det være særskilte krav. Det opplyses om det under det enkelte studietilbudet.

1) Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse har du når du har: 

 • fullført og bestått 3-årig videregående skole eller
 • fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og minstekravet for studiekompetansefagene, eller ​
 • fylt 23 år (eller fyller i opptaksåret) og har fem års yrkeserfaring og fyller minstekravet i studiekompetansefagene.

Minstekrav i studieretningsfagene
For å komme inn på studier på høyskoler, så er det fem studiekompetansefag som du må ha fullført og bestått. Det vil si at du må ha minst karakteren 2 (ng) i faget. 

 • Norsk på VK2-nivå:  14 uketimer / 393 timer eller 11 uketimer/ 309 timer for elever som også har hatt samisk 11 uketimer/ 309 timer eller finsk 11 uketimer / 309 timer 
 • Engelsk  5 uketimer  / 140 timer
 • Samfunnsfag  6 uketimer / 84 timer samfunnsfag + 140 timer historie*
 • Naturfag  6 uketimer  / 140 timer
 • Matematikka 5 uketimer / 224 timer

* Elever som har 309 timer i norsk + 309 timer i samisk/finsk trenger kun 113 timer historie.

NB I: Søkere fra nordiske land utenfor Norge, kan oppfylle norskkravet med svensk/finsk/dansk/grønlandsk/islandsk eller færøyisk.

NB II:  For Grunnskolelærerutdanninger i Norge er det spesielle opptakskrav. Les mer om  opptakskrav og spesielle opptakskrav

2) Realkompetanse

Det er mulig å søke på studier med realkompetanse. Søkerens arbeids- og utdanningsbakgrunn vurderes i forhold til opptakskravene for studiet som man søker på. Realkompetanse er kompetanse i form av kunnskap og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet arbeid, ulønnet arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Motsatsen til realkompetanse er formalkompetanse i form av utdanning eller sertifisering.

Kravene er at:

 • søker har fylt/fyller 25 år det året man søker om opptak, og
 • søker har minst fem års yrkes-/utdanningserfaring, hvorav minium tre er relevante for studie og
 • man er personlig egnet for studiet.  

3) Kompetanse i samisk

Ved de fleste av Sámi allaskuvlas utdanninger kreves det et visst nivå i samisk språkkompetanse. Minstekravene til samisk språkkompetanse er:

 • Videregående skole i Norge : samisk som første eller andrespråk. 
 • Videregående skole i FInland:  morsmålseksamen eller lang fremmedsspråkseksamen.
 • Gymnasieskoler i Sverige: modersmål A, B og C.
 • Samisk semesteremne 30 studiepoeng eller tilsvarende utdanning.
 • Språktest som Sámi allaskuvla gjennomfører.