Bargobiraslávdegoddi

Bargobiraslága kap. 7 vuođul ja láhkaásahusa “forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» (organiseren, jođiheapmi ja mielváikkuhan láhkaásahus) kap. 3 vuođul lea Sámi allaskuvllas nammaduvvon bargobiraslávdegoddi (BBL).

BBL lea sihke mearrideaddji ja ráđđeaddi orgána man ovddasvástádus lea doaimmahit ahte ásahusas lea ollislaččat dohkálaš bargobirasvuogádat ja -čuovvuleapmi.

BBL galgá oasálastit sihke plánemis suodjalan- ja birasbargguin, ja dárkilit čuovvut mot doaimmat ovdánit mat gusket bargiid sihkarvuhtii, dearvvašvuhtii ja čálgui, geahča bargobiraslága kap. 7.  Buot bargit sáhttet loktet áššit BBL’ai. 

Sámi allaskuvla bargobiraslávdegottis leat 4 láhttu – guokte geat ovddastit bargoaddi, ja guokte geat ovddastit bargit. Hemis čuovvu čoahkkimiid, muhto Hemisis ii leat jienastanriekti.

Nammadeapmi bargobiraslávdegoddái dáhkko čuovvovaš vuogi mielde: Bargoaddi nammada bargoaddi láhttuid, váldosuodjalanáittardeaddji galgá leat okta bargiid láhtuin ja nubbe bargiláhttu válljejuvvo válgga bokte.  

Áigodat bistá guokte jagi.

Áigodahkii 13.05.2022 - 13.05.24 leat čuovvuvaš láhttut:

 1. Anne-Marie Gaino 
  • Várrelahttu: May-Kristin Utsi Vars
 2. Mikkel Anders Kemi 
  • Várrelahttu: Mette Irene Hætta
 3. Váldosuodjalusáittardeaddji - Sylvi Granaas
  • Várrelahttu: Suodjalusáittardeaddji Ingá Elisá Påve Idivuoma
 4. Marit M.Eira Murud
  • Várrelahttu:  Torunn Pettersen
 5. HEMIS ovddasteaddji 

 

Láhkavuođđu:

Čujuhuvvo bargobirasláhki kápihttal 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
Čujuhuvvo láhkaásahussii organiseren, jođiheapmi ja mielváikkuheapmi kápihttal 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

Arb. miljøloven § 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert.   Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.