Arbeidsmiljøutvalg

På grunnlag av Arbeidsmiljøloven kap. 7 og forskriften “forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 3 har Sámi allaskuvlla utnevnt et arbeidsmiljøutvalg (AMU).

AMU er både et styrende og et rådgivende organ som har ansvar for å sørge for at virksomheten har et arbeidsmiljøsystem- og en oppfølging som er helhetlig akseptabel.

Amu skal delta i både planlegging av verne- og miljøarbeid, og følge nøye med på hvordan framdriften av aktivitetene som berører de ansattes sikkerhet, helse og velferd utvikler seg, se arbeidsmiljølovens ka.7. Alle ansatte kan løfte saker til AMU.

Sámi allaskuvlas arbeidsmiljøutvalg har 4 medlemmer – to som representerer arbeidsgiver og to som representerer de ansatte. Hemis deltar i møtene, men Hemis har ikke stemmerett.

Utnevnelse til arbeidsmiljøutvalget gjøres på følgende måte: Arbeidsgiver utnevner arbeidsgivers medlemmer, hovedverneombudet skal være en av ansattrepresentantene og den andre arbeidstaker representanten velges ved valg.  

Perioden varer i to år.

I perioden 13.05.22.- 13.05.24 er medlemmene:

 1. Anne-Marie gaino 
  • Vara: May-Kristin Utsi Vars
 2. Mikkel Anders Kemi 
  • Vara: Mette Irene Hætta
 3. Hovedverneombud - Sylvi Granaas
  • Vara: Ingá Elisá Påve Idivuoma
 4. Marit M.Eira Murud
  • Vara: Torunn Pettersen
 5. HEMIS representant

Lovgrunnlag:

Det henvises til arbeidsmiljølovens kapittel 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
Det henvises til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

Arb. miljøloven § 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert.   Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.