Ođasvuorká

Filtrer etter år

Abstrákta dieđiheapmi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa symposiai

Sámi allaskuvla, Oulu universitehta Giellagas-instituhtta, Ubmi universitehta ja UiT Norgga árktalaš universitehta lágidit Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dutkan- ja bagadallansymposia Guovdageainnus Diehtosiiddas 22.–23.9.2021. Mii bovdet buot sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dutkiid ja studeanttaid juogadit iežaset dutkama. Áigemearri sáddet abstrávtta lea geassemánu 30. beaivve.

Loahpahandoalut/ Graduation ceremony

Sámi allaskuvla lágida 2020-2021 oahppojagi loahpahandoaluid Diehtosiiddas gaskavahkku geassemánu 16. beaivvi, diibmu 12:00 - 14:00. Mii ávvudit ja juohkit diplomaid kandidáhtaide geat leat gárven oahpu dán oahppojagi. 

Ohcanáigemearri allaskuvladirektevravirgái lea guhkiduvvon

Allaskuvladirektevravirggi árvaluslávdegoddi lea mearridan guhkidit ohcanáigemeari direktevravirgái geassemánu 25. beaivái.

Gárve iežat oahpaheaddjeoahpu kvalifiserenortnega bokte!

Mii addit dutnje guhte leat álgán oahpaheaddjeohppui ovdal 2017, muhto it leat gárven sámi dábálaš- dahje vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu, vejolašvuođa gárvet iežat oahpu. 

Sámi allaskuvla ohcá direktevrra

Háliidat go leat mielde ovdánahttime ovtta dain Sámi stuorámus ásahusain? Sámi allaskuvla lea dál almmuhan allaskuvlladirektevravirggi bistevaš virgin.

Šatta ofelažžan - Sjatta oahpestiddjen - Tsïegline sjïdth!

Háliidivččet go šaddat sámi ofelažžan? Mii fállat gelddolaš jagi ja olu ođđa oahpu, vásáhusaid ja muittuid agibeaivái!

Sámi buohccidivššároahppu – don sáhtát váikkuhit makkár sisdoallu galggašii

Sámi buohccidivššárohppui lea evttohuvvon sierra láhkaásahus masa lea vejolaš ovddidit mearkkašumiid ja evttohusaid.

Guhkiduvvon ohcanáigemearri čavčča 2021 oahpuide!

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari suoidnemánu 1.beaivái čuovvovaš oahpuin: 

Guhkit áiggi oahppoprográmmat (30 oahppočuoggá):

Háliidat go bargat studeanttadoaimmaiguin ja seammás diinet ruđa? De geahčes deike!

SSO lea válljen vel guhkidit ohcanáigemeari 01.05.21 rádjái! Ávžžuhehpet áinnas mielstudeanttaid ohcat dán gelddolaš virgái!

Siiddut