RIEVDAN

Den framtidige bærekraftige forvaltningen av den samiske reindriften vil stå overfor store utfordringer knyttet til raske endringer i Arktis. Samisk reindrift representerer et levebrød og en levemåte basert på praksis og kunnskap utviklet gjennom langvarige erfaringer med å leve under tøffe og svært varierende forhold i det arktiske miljøet. Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i mål og strategier satt av Samisk høgskole og skal gi et kunnskapsgrunnlag for et fremtidig masterstudium i reindriftsstudier med en tverrfaglig tilnærming.

Prosjektet vil forske på tradisjonelle kulturelle egenskaper i samisk reindrift og mulighetene som ligger i tradisjonell og vitenskapelig kunnskap med fokus på tilpasning til endring og forsoning, og vil forsøke å forklare spenningene mellom de to sammenhengende kunnskapssfærene som involverer ulike tilnærminger til grunnleggende aspekter ved reindrift og reindrift

RIEVDAN håper å bidra til ny kunnskap og forståelse for å øke bærekraften i forvaltningen av reindrift og praktisk reindrift, og endelig styrke forsoningen mellom de sammenkoblede og konfliktfylte kunnskapssfærene.

 

Prosjektledelse

Laila Susanne Vars (prosjektleder)

 

Finansiert av:

Funder

 

Bidragspartner: