Samisk barnehagepedagogikk i ny tid

Samisk barnehagepedagogikk i ny tid forskningsprosjekt 2021-2023

Formålet med forskningsprosjektet er å utvikle samisk pedagogikk i samiske barnehager. I dag mangler samiske barnehager et felles, systematisk pedagogisk grunnlag, med utgangspunkt i en samisk verden og læringssyn. Prosjektets utgangspunkt er å synliggjøre den samiske verden, filosofi og støtte samiske barns oppvekst i hverdagen i samiske barnehager. Barnehagene spiller en viktig rolle som støttespillere for videreføring av samiske verdier, kultur og tradisjonskunnskap til nåtiden.

I forskningsprosessen støttes og utvikles arbeidet med å gjøre samiske barnehager samiske. Urfolksbarnehager har behov for å operere på en annen måte enn barnehager med en annen hovedkultur. I en omstillingsprosess tar man for seg de daglige aktivitetene gjennom bevisst refleksjon og utvikling og gjør endringer som er varige.

Studien omfatter fire pilotbarnehager i Norge. Sammen med disse barnehagene skal de planlegge, utforske og synliggjøre den samiske barnehagepedagogikken. Prøveprosjektene i pilotbarnehager har som formål å øke den samiske kvaliteten i samiske barnehager. Studien er rettet mot å heve personalets kompetanse, særlig i forhold til å bli bevisst sin rolle som formidler av den samiske verden. Prosjektet skal også bidra til å styrke språkrevitaliseringen i barnehagene og bygge opp språkmodeller, tilpasset barnas ulike språkbakgrunn og nivåer.

Forskningsmetode

Metoden for denne studien er aksjonsforskning og kvalitativ oppfølgingsforskning. Aksjonsforskningsmetode brukes til å dokumentere, utvikle og forme pilotbarnehagers hverdagsrutiner og deres eksisterende pedagogiske grunnlag og kompetanse. I tillegg blir ulike utviklingsprosesser i pilotbarnehager dokumentert gjennom oppfølgingsstudier i prosjektene.

Forskningsperiode

Forskningsprosjektet har vært gjennomført fra mars 2021 til januar 2023.

Kontaktinformasjon

Forsker, prosjektleder

Marikaisa Laiti

Marikaisal@samas.no

+4778448434

Medforsker

Høgskolelærer

Anne Ingebjørg Svineng Eriksen

anneise@samas.no
+4778448516

Samarbeidspart og medfinansiør

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Sametingets barnehageprosjekt Sámi mánát ođđa searvelanjain (SáMOS).

Sametinget har finansiert forskningsprosjektet.