Ansettelsesprosess for undervisnings- og forskerstillinger

Hovedregelen er at den best kvalifiserte søkeren tilbys stillingen, med mindre noe annet følger av annen lov eller forskrift. I vurderingen legges det vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, med tilhørende kompetansekrav som framkommer av stillingsutlysingen (jf. statsansatteloven §3). I tillegg stiller Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) særskilte krav til faglige vurderinger.

Prosessen med ansettelser i vitenskapelige stillinger:

Vurdering av sakkyndig utvalg:

I alle ansettelsesprosesser til faste undervisnings- og forskerstillinger kreves det at det nedsettes et sakkyndig utvalg. Utvalgets mandat er å vurdere om søkernes faglige kompetanse er i samsvar med de formelle kravene som stilles i utlysningsteksten, og prioritere etter rekkefølge kvalifiserte søkere. Utvalgets vurdering danner grunnlaget for innstillingen som legges fram for ansettelsesorganet, jf. UH-loven § 6-3 (3).

Sakkyndig utvalg vurderer kun innsendt dokumentasjon. Derfor er det så viktig at du legger ved alle vedleggene på jobbnorge.no portalen når du søker. Dokumentasjon som kreves er:

  • CV- og utdanningsdokumentasjon
  • Fullstendig publikasjonsliste
  • Relevante publikasjoner
  • Dokumentert pedagogisk kompetanse/pedagogisk mappe
  • Annen relevant dokumentasjon, f.eks. arbeidserfaring osv.

Utvalgets vurdering skal være foretatt innen tre måneder etter mottak av søkernes materiale.

Vurderingen sendes deretter søkerne i sin helhet og det gis en frist på ti dager til å komme med en tilbakemelding på vurderingen. Dersom det kommer uttalelse til vurderingen, så gis sakkyndig utvalg mulighet til å kommentere eller endre sin vurdering. Utvalgets vurdering er ikke et offentlig dokument før saken er behandlet av ansettelsesorganet (vurdert etter offentlighetsloven § 25 første ledd).  Ved oversendelse av vurderingen via jobbnorge.no, så blir søkere også varslet om taushetsplikten inntil saken er behandlet i ansettelsesorganet.

Dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse
Alle søkere til undervisnings- og forskningsstillinger skal i sin søknad dokumentere sin pedagogiske basiskompetanse. Søkeren har to måter å dokumentere pedagogisk basiskompetanse på:

  • Dokumentasjon fra gjennomført universitets- eller høyskolepedagogisk program på minimum 200 timer (inkludert kurs- /eksamensbevis og studieplan).

eller

  • Pedagogisk mappe med systematisk samlet dokumentasjon både av relevante kurs og egen praktisk undervisning og veiledning som til sammen tilsvarer program nevnt i foregående punkt.

Les mer om pedagogisk basiskompetanse og pedagogisk mappe her (kun på samisk).

Intervjuer, prøveintervjuer og referansintervjuer

Etter at sakkyndig utvalg har avgitt uttalelse, skal søkere som anses som best kvalifiserte inviteres til intervju. Formålet med intervjuet skal være å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensial i forhold til de ulike arbeidsoppgavene som er knyttet til stillingen. Søkerne kan også bli invitert til å holde prøveforelesning/prøveopplæring/prøveforestilling. Samisk høgskole tar kontakt med referanser som kandidaten har oppgitt i søknaden.

Når nærmeste leder har kommet med sin innstilling/forslag til ansettelse, så vil ansettelsesorganet for undervisnings- og forskerstillinger gjøre vedtak i ansettelsessaken. Her finner du informasjon om utvalget.